Fyzicka osoba niekouko obchodnych einnosti

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar finanèným osobám, je povinný zaznamena» obrat pomocou registraènej pokladnice. Ide o príle¾itos» uplatni» príslu¹né dohody s daòovými úradmi. To vyplýva zo zákona a je to cenné.

A èo zlyhanie fi¹kálnej pokladne?

V takýchto situáciách sa usporiadajte v takzvanej rezervnej hotovosti. Jej bytos» nie je právnou po¾iadavkou, tak¾e je v systéme ka¾dého mana¾éra, aby o takejto odchýlke vopred premý¹µal. Dokonale sa zbiera v ostatných typoch núdzových situácií, ktoré vy¾adujú nále¾ité opravy zariadení. Podµa môjho názoru zákon o DPH jasne stanovuje, ¾e ak nie je mo¾né zaznamena» obrat pomocou rezervného pokladníka, daòovník by mal presta» predáva». Rezervný fond mô¾e ochráni» pred zbytoènými a nepredvídateµnými prestojmi v umení. Stojí to za to, ¾e ochota èerpa» z rezervnej pokladnice by mala by» oznámená daòovému úradu, preukazova» zlyhanie zariadenia a poskytnú» vedomosti o náhradnom jedle.

Bohu¾iaµ, akonáhle sa to veµmi zmieòuje, nedostatok registraènej pokladne v tejto rezervnej sume sa zameriava na potrebu zastavi» predaj. Potom nemô¾ete dokonèi» predaj, a také veci sú protizákonné a mô¾u ma» vplyv na následky èiastoène veµkého finanèného za»a¾enia. Nehovoriac o situácii, v ktorej pou¾ívateµ po¾iada o prijatie.

Malo by by» µahko informova» o zlyhaní servisu opravovne opravovne a po¹tových fi¹kálnych tlaèiarní, ako aj daòových úradov o prestávke pri vytváraní obchodných záznamov za hodinu opravy zariadenia, a pravdepodobne zákazníkov o predajnej medzery.

Iba v prípade úspechu on-line predaja podnikateµ nemusí preru¹i» svoju vlastnú èinnos», ale vy¾aduje si splnenie niekoµkých podmienok - záznamy v registri musia presne uvádza», na aký produkt bola platba prijatá; platba sa uskutoèní online alebo po¹tou. V tomto formulári bude predávajúci - daòovník oprávnený vlo¾i» faktúru s DPH.