Francuzska vojenska misia 1920

Zistili sme sa uprostred prázdnoty. V urèitom okamihu sa v¹etko stalo na mieste a za nás bolo obhájené jedno dôle¾ité neznáme. Spoloènos» bratov, ktorí vstúpili do na¹ej spoloènej misie, pomaly zaèala rie¹i» zlé amok. V¹etko sa zaèalo pomaly vráti» k princípu, aj keï to nebolo pohodlná situácia. Na¹ou prácou bolo nájs» prachový zberaè prachových zberaèov. Mnohí z vás zaujímate, èo priná¹a a kedy vyzerá. Teraz to vysvetµujem. Zberaè prachu potvrdzuje úlohu èistenia vzduchu obsahujúceho suchý prach. Ka¾dý má ¹peciálny filter, ktorý funguje na odvzdu¹òovanie sila a kontajnerov. Mô¾u by» navrhnuté & nbsp; pre interné pou¾itie & nbsp; ako aj externé. Èasto je chránená vo výrobných halách, kde sú vytvorené materiály ako drevo, chemikálie, v¹etky voµné materiály a kovové piliny, zváracie výpary.

Nepremý¹µali sme veµa, ¹li sme hlboko do temnoty, dotýkali sme sa v tme, prenikali do rozµahlosti priepasti, v ktorej zachytili ich telá. Myseµ bola neprítomná, ale bola dos» efektívna na to, aby pamäta» na cieµ - kazetový zberaè prachu musel nájs» cestu v poµských rukách. Je »a¾ké poveda», aký bol ná¹ boj - so stratou dôvery v úspech na¹ej práce, stratili sme a pocit èasu. To teraz ovplyvnilo vlastné pohodlie, preto¾e eliminovalo únavu, ktorá nebola spojená s touto expediènou normou. Napriek tomu, ¾e pokyny, ktoré dostali na zaèiatku, boli veµmi delikátne, neboli to, èo videli po príchode do funkcie. Je »a¾ké poveda», alebo máme pravdu v nasledujúcich krokoch. Chýbali sme referenèný bod, èi sú na¹e èiny správne. Mohli by sme sa tie¾ vyhýba» ná¹mu cieµu. Tréning, ktorý nám v¹ak uµahèili rie¹i» chladnú krv. Neexistuje priestor na pochybnosti a momenty váhania - odsúdili by sme sa na jednu smr». Okrem potreby naplni» na¹u prácu mali na horách in¹tinkt pre¾itia, ktorý nás oslobodil od temných my¹lienok. Po mnohých únavných chodníkoch tmavého terénu poµské oèi ukázali taký vysoký zá¾itok, ¾e bolo »a¾ké urèi», èo je v pravde. Po tom, èo sme ho priblí¾ili na hor¹iu vzdialenos», sme si uvedomili, ¾e tam bol zberaè prachu - cieµ ná¹ho boja bol dosiahnutý.