Fi kalna pokladoa

Kapusta sa dr¾í v na¹ej kuchyni niektoré z najpou¾ívanej¹ích zeleniny. Existuje veµa pokrmov, ktoré sa vyrábajú na báze bielej kapusty alebo kapusty. Od zaèiatku je elektrický zberaè kapusty veµmi praktickým jedlom v skupinke re¹taurácie, re¹taurácie a bohatý typ priestorov, rovnako ako v domácich oblastiach.

https://neoproduct.eu/sk/black-mask-najefektivnejsi-sposob-cistenia-pokozky-na-tvari-ktory-okamzite-funguje/

Elektrický zberaè kapusty Vám dá akékoµvek mno¾stvo tejto zeleniny rýchlej¹ím tempom. Pred rezaním hláv kapusty sú horné listy zbavené a a¾ potom, èo sa pou¾ívajú na skartovanie. Ale predtým, ako sa ocitnú v krájaèke, musíte ich zbavi» urèitého koreòa. Tento ¹týl nemusíte vytvára» no¾om, preto¾e moderný rezaèka má mo¾nos» odreza» koreò pomocou vàtaèky. Na spodnej èasti zariadenia le¾í stredne veµká hlava kapusty, keï sa to stane veµmi vysoko, malo by sa rozdeli» len na polovicu skôr, ne¾ sa rozdrví. Slicer & nbsp; je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. A telo stroja je natreté trojvrstvovým prá¹kovým lakom. Vïaka posuvnému lo¾isku a profesionálnemu uzatváraciemu systému celá kon¹trukcia nie je presná v podmienkach okolia, ktoré sprevádzajú proces zberu kapusty. Aby ste predi¹li elektrickému drvièovi, je nevyhnutné maza» hlavnú hriadeµ ka¾dých pätnás» hodín svojej funkcie, rovnako ako hµadanie napnutia klinových remeòov. Drviè je poháòaný elektrickým pohonom, ktorý vïaka lisovaciemu zariadeniu poháòa rezný kotúè, ktorý je zvyèajne vyrobený z liatiny. Hlavný hriadeµ, na ktorom sa dosiahol disk, má lo¾isko, vïaka èomu je potvrdené jednoduché a dlhé pou¾ívanie drvièa. Krájanie kapusty s pou¾itím elektrického drvièa nespôsobuje príli¹ veµa práce, skracuje èas drvenia, ale nevy¾aduje veµké fyzikálne rozmery, tak¾e ak je to byt v úspechu be¾ných krájaèov. Èo je vá¾ne, pokiaµ ide o úspech rozdrvovania veµkého mno¾stva tejto zeleniny. Ïal¹ou výhodou takéhoto pridávania je prítomnos», ¾e drvená kapusta nie je nádejou na vypadnutie a vrhanie ïal¹ej miestnosti. A preto¾e pomocou ¹peciálnej násypky ku¾eµa padá kapusta priamo do suda, veµkej nádoby, vrecka alebo sila.