Fi kalna pokladnica

Fi¹kálna pokladnica, nazývaná pokladnica, ako auto, musí by» pravidelne upravovaná. Ale v tomto príklade, toto preskúmanie musí by» dokonèená najneskôr dva roky od tohto preskúmania alebo fiscalization. & Nbsp; Prehµad pokladnice, cena kríz & nbsp; osciluje v stenách od 100 do 200 zlotých spolu s prístupom.

Povinnos» preveri» pokladnicu vyplýva zo správnych právnych predpisov. Právnym základom pre dvojroèné obdobie revízie finanèného pokladníka je § 7 ods. 1 bod 6 v spojení z § 16 ods. 1 nariadenia ministra financií z 28. novembra 2008 v podstate podmienky pou¾ívania registraèných pokladníc. Spolu s predpokladom a v plnom súlade s ustanoveniami èlánku 61 ods. 3 Trestného zákona sa za neplnenie alebo predèasné vykonanie kontroly pokladnice pokladá nesprávne vykonanie knihy a hrozí ulo¾ením pokuty za daòové priestupky. Lacnej¹ia mo¾nos» pre ka¾dé dvojroèné preskúmanie je v¹ak sprevádza» ka¾dý rok. Keï hovoríme o registrácii registraèných pokladníc, mali by ste si pamäta» aj na pomenovanie príslu¹ného dátumu, ktorý sa vykonáva na základe daòového poriadku. Podµa umenia. 12 ods. 3 tohto zákona sa èasy uvedené v mesiacoch robia s dátumom toho dòa v danom mesiaci, ktorý uvádza prvý deò dòa, a ak v dne¹nom mesiaci nebol taký deò - posledný deò toho mesiaca.

Povinnos» dohliada» na dátum kontroly pokladnice spoèíva na hlave s pou¾itím prerokovanej pokladnice. Majiteµ by mal informova» servisného technika o potrebe vytvori» takéto preskúmanie do dvoch rokov od novej in¹pekcie. Servisný pracovník pokladne by mal v èase 5 dní odo dòa oznámenia, ktoré vytvoril u¾ívateµ pokladnice, vykona» povinnú technickú kontrolu pokladnice (§ 31 ods. 4 rozhodnutia v stave pokladnice.

Kontrola technického stavu pokladnice by mala v prvom rade preveri» stav v¹etkých kontrolných plomb, stav bývania, èitateµnos» daòových dokladov, pracovný program, správnos» prevádzky, stav pamäte a stav batérií.V projekte zamedzenia vystavenia sa pokutám zo strany daòového úradu by mal daòovník sledova» dátumy kontroly pokladnice.