Fera tlaeiareo f

Daòové tlaèiarne sú èasto zamieòané s daòovými registrami, ale v skutoènosti ide o dve ïal¹ie jedlá s vlastnými schopnos»ami. Fiskálne tlaèiarne predstavujú znaène roz¹írené fi¹kálne registraèné pokladne. V prípade registraèných pokladníkov je potrebná pokladnica a predajca na riadenie predaja. Ak chcete pou¾íva» fi¹kálne tlaèiarne, musíte ma» poèítaè a ¹pecializovaný softvér.

Takéto tlaèiarne sa obyèajne vracajú v prostredí, kde sú databázy èlánkov veµmi rýchle, v poriadku desiatok tisíc. Umo¾òujú, ako registraèné pokladnice, tlaè fiskálnych príjmov a predajov. V¾dy existujú veµké výhody fi¹kálnej tlaèiarne, ktoré vykazujú výhodu nad pokladnicami. Poslednou vlastnos»ou je schopnos» kontrolova» inventár výrobkov, ktoré vyu¾ívame v mo¾nostiach. Existuje pohodlie, vïaka èomu je mo¾né zabráni» situácii, keï produkt vyteèie z obchodu. Okrem týchto metód mô¾ete zobrazi» aj propagaèné akcie. Nielen obvyklé zní¾enie cien, ale aj schopnos» predáva» veµa produktov v súbore za ni¾¹iu cenu. Priamo z týchto tlaèiarní mô¾ete vytlaèi» potvrdenia a navy¹e faktúru s DPH.

Fiskálne tlaèiarne s mo¾nos»ou vytvárania kópií príjmov tie¾ pre¹li. Predajcovia sú povinní uchováva» potvrdenia na 5 rokov, ktoré vïaka úspechu registraèných pokladníc alebo niektorým modelom fi¹kálnych tlaèiarní zbierajú spolu s ulo¾ením tlaèených potvrdení celú túto dobu. Rie¹enie pou¾ité v poslednom príklade je umiestnené na dvoch kotúèoch, v ktorých sa poèas tlaèe vytlaèia súèasne dva výtlaèky. Zavedenie elektronickej kópie umo¾òuje oveµa pohodlnej¹ie archivovanie predaja.

Väè¹ia sloboda fi¹kálnych tlaèiarov sa zaväzuje k vy¹¹ej kúpnej cene. Ich slu¾ba je komplexný a nároèný poèítaè vïaka individuálnemu softvéru. Uvedené argumenty mô¾u by» nepríjemné pre malé podniky alebo jednoducho nerentabilné, ale ka¾dý rozhodne, èo chcú.