Euro krajae rtv domace spotrebiee

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Najefektívnejším prostriedkom na zníženie hmotnosti

Profesionálny krájaè 612p je materiál, ktorý vedie Ma-Ga roky. Spoloènos» je dobre zavedenou prácou a dlhoroènými skúsenos»ami, ktoré by urèite nemali by» dôle¾ité pri výbere produktov. Model 612p je profesionálne zariadenie, ktoré doká¾e reza» jednoduché a pohodlné výrobky pre rezy. Maximálna hrúbka týchto náplastí mô¾e trva» a¾ 28 mm. Rezanie prebieha iba za úèasti gravitácie, nie je potrebné ruène lisova» jedlo. Pou¾itím ¹peciálnej tlakovej dosky mô¾ete reza» potraviny na jeden koniec bez zanechania neèistôt.

©pièkové materiályKrájaè bol vyrobený zo ¹peciálne vybraných materiálov, èo zaruèuje najvy¹¹iu ¾ivotnos» medzi podobnými zariadeniami otvorenými na trhu. Na premý¹µanie a prevádzku stroja dohliadal personál vy¹kolených zamestnancov. Výrobky, z ktorých bol rezaè 612p vyrobený, zabezpeèujú, ¾e sa zachovajú najvy¹¹ie ¹tandardy èistoty. Èasti zariadenia, ktoré majú vz»ah s potravinami poèas pou¾ívania, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, èo znaène predl¾uje ich ¾ivotnos». Ostatné prvky boli vyrobené z eloxovaného hliníka.

bezpeènos»Riadiaci systém motora je vybavený tlaèidlami START / STOP, ktoré blokujú mo¾nos» zapnutia krájaèa v nesprávnom momente, napríklad po strate napájania, ako aj jeho obnovenie. Krájaè je navy¹e vybavený profesionálnou blokádou, ktorá umo¾òuje odstránenie podávacieho stola, ale keï je v perspektíve nulového nastavenia hrúbky rezu a pri nastavovaní stola v knihách na rovnakom gombíku.Pre bezpeènos» µudí pracujúcich na krájaèke je èepeµ 612p trvalo chránená ¹peciálnym krytom, ktorý zabraòuje náhodnému zraneniu pri èistení zariadenia. Po ka¾dom pou¾ití by mal by» krájaè oèistený od zvy¹kov jedla.