Era biotechnologie a novej mediciny

Nový liek bol voèi psychicky chorým úplne bezmocný. Na svadbu, vïaka rozvoju vedy, je v súèasnosti aktívna lieèba du¹evnej choroby slu¹ná a reguluje nielen spiace ochorenie umo¾òujúce resocializáciu chorej osoby, ale v niektorých prípadoch aj úplnú lieèbu. Ako vidíte, lieèba du¹evnej choroby je mo¾ná, ak je samozrejme splnených niekoµko dôle¾itých podmienok. Veµmi dôle¾itá je predov¹etkým rýchla diagnostika defektu a aplikácia lieèby. Príli¹ veµa oneskorenia v konzultácii s lekármi s najväè¹ou pravdepodobnos»ou povedie k zvý¹eniu príznakov ochorenia, a jeho príjem bude musie» ís» oveµa dlh¹ie.

Mali by sme pamäta» na to, ¾e úèinky du¹evnej choroby sú neustále dlhotrvajúce, preto by sa mala zamera» na dlhodobé a populárne u¾ívanie drog. Po ukonèení terapie je potrebné si tie¾ uvedomi», ¾e lieky sa nemô¾u náhle preru¹i», preto¾e by to mohlo dokonca vies» k relapsom. Zároveò je potrebná spolupráca a pomoc chorej rodiny. To nie je len uisti», ¾e pacient berie lieky, ale aj dos» chrípky vedy a vedomosti pomôc». Keï¾e u¾ máme informácie o tom, èo sa bude robi» poèas lieèby du¹evnej choroby, zamerajme sa na jeden lieèebný fenomén, ako to oèakáva a na èo sa skladá.

Oznámte lekárovi - tento krok nemô¾ete preskoèi». Bez poèiatoèného rozhodnutia, ¾e by mohlo dôjs» k nieèomu zlému so známou mysµou a energiami prijímania pomoci, samotná terapia nebola miestom. Spoèiatku sa v¹ak s nami psychoterapeut len rozpráva, chce sa dozvedie» o prvých príznakoch choroby, o èom sa spolieha a o jej celkovom zdraví. Rozhovor s rodinou a najrýchlej¹ími priateµmi mô¾e by» tie¾ nevyhnutný.Aktívna terapia - jej smer je obrovská minimalizácia príznakov alebo ich úplné rie¹enie. Pravdepodobne sa to robí iba prostredníctvom farmakologických prostriedkov (alebo tzv. Psychotropík alebo psychoterapie.Konsolidácia zlep¹enia - to je úroveò u¾ívania drog po zmiznutí hlavných príznakov ochorenia. Táto fáza má stabilizova» slabé a zabráni» opakovaniu epizódy ochorenia.Profylaxia - pou¾ívanie sedatív a prevencia relapsu. Je teda mo¾né vidie» ¹tádium pomalého vysadenia psychotropných liekov.

farin-dr.eu Farin ManDr Farin Man - Efektívne riešenie pre rýchle spaľovanie tukov.

Ako vidíte, lieèba du¹evnej choroby je stará a je vyjadrená v presne definovaných krokoch konania. Vynechanie jedného z nich mô¾e spôsobi» záva¾né recidívy.