Elektronovy mikroskop zvae uje koukokrat

Mibiomi PatchesCatch Me, Patch Me! . Najefektívnejším prostriedkom na zníženie hmotnosti

V súèasnosti je hutníctvo oblas»ou, ktorá sa zaoberá nielen procesmi tvárnenia a zlievania plastov, ale skúma aj ¹truktúry v makroekonomických limitoch. Na tomto konci sa zvyèajne predpokladajú experimenty na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je èas», ktorá sa objavila pred niekoµkými storoèiami. Bol to v¹ak len nový typ mikroskopu, ktorý sa zaèal pou¾íva» v metalurgii. V posledných fázach sú potrebné pri práci s in¾inierskymi materiálmi. Práve v tejto oblasti sú metalografické mikroskopy mimoriadne be¾né, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na ¹túdium kovových vzoriek alebo ich prielomov. Potom existuje spôsob zobrazovania na nepriehµadných vzorkách. Pre metalografické mikroskopy mô¾eme okrem iného zahrnú» elektrónové mikroskopy, ktoré sa pozerajú na ¹truktúru na úrovni atómu a na svetelné mikroskopy s men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto zariadení sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu sme schopní nájs» iný typ mikrotrhlín vo výrobku alebo ich pôvode. Je tie¾ mo¾né vypoèíta» fázový podiel a navy¹e presné urèenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme tie¾ urèi» poèet a typ inklúzií a mnoho ïal¹ích dôle¾itých prvkov z metalurgického hµadiska. Napríklad, èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾nia skutoèné pozorovanie ¹truktúry materiálu, vïaka èomu mô¾eme v perspektíve zabráni» mnohým ne¾iaducim zlyhaniam.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je nepredstaviteµne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme µahko nájs» defekty v materiáli. Je v¹ak potrebné pripomenú», ¾e manipulácia s týmto typom zariadenia je »a¾ká. Z tohto dôvodu by skú¹ky na òom mali vykonáva» len kvalifikované osoby.