Eas skladovania vo vakuovom baleni

V dne¹nej dobe je veµa jedla zbytoèné, èo by sa nemalo sta». Vzduch je jedným z dôvodov zní¾enia vý¾ivy. Potraviny potom strácajú vý¾ivovú hodnotu a chu». Ako dosiahnu», aby sa tomu zabránilo? Nepochybne existujú zdroje na to. Niektoré cesty nie sú veµmi múdry, ako dôkaz jedenia o hodnote potravy, ktorú sme zanechali. Èo mô¾em navrhnú»?

Pre mòa, na zaèiatku je hermetické balenie potravín, a to vïaka sile vyzera» nákupné tie¾ nemusí obáva», ¾e èas» je zbytoèný. Potrava trvá dlho, kým ho nevybalíme. Ak to v¾dy príde, mô¾eme stále pou¾íva» vákuové kontajnery, ktoré si myslím, ¾e sú najdôle¾itej¹ie veci, ktoré by mali by» v kuchyni. Momentálne vám uká¾em niekoµko príkladov, ktoré vás mô¾u prekvapi». Viete, koµko bude chlieb vo vákuu rozobratý? Dva a¾ tri dni. Zatiaµ chlieb, ktorý je balený vo vákuu, trvá 7 a¾ 8 dní. V potravinách, ktoré udr¾ujeme v chladnièke, vidíme viac energie. Hovädzie, ktoré nie je balené vo vákuu, trvá tri a¾ ¹tyri dni a vákuovo balené tridsa» a¾ ¹tyridsa» dní! Mô¾eme teda skon¹tatova», ¾e skladovanie potravín vo vákuu nám dáva mo¾nos» udr¾a» si svoju vitalitu a chu» dokonca 3-5 krát dlh¹ie. Vidíme, ¾e v moderných èasoch je veµa potrieb, kde je príli¹ veµa jedla. Pokiaµ ide o výber vakuových kontajnerov, je skutoène veµké mno¾stvo. Dám vám niekoµko vzorových mo¾ností: vákuové nádoby, vákuové nádoby, vákuové vaky alebo vákuové baliace stroje. Pravdepodobne je to veµmi silná mo¾nos». Mô¾eme zabali» takmer èokoµvek. Ka¾dý si mô¾e vybra» nieèo pre seba a kontajnery, ktoré kupujeme, vydr¾í dlho. Stojí za to dba» na to, aby vákuové balenie nenahradilo teplotu, ktorá je v chladnièke. Èo je e¹te lep¹ie - vákuové balenie nám umo¾òuje u¹etri» veµa peòazí. Samozrejme, na zaèiatku budete musie» strávi» pár drobných na spoloènom hardvér, ale pokrokové zlo¾ený tak v plnej sile.