Dynamicke a staticke

Statická elektrina je obzvlá¹» nepriaznivá a v¹adeprítomná hodnota. Jeho roztoky, najmä v potenciálne výbu¹nom obsahu, vedú k tvorbe ko¾e a v dôsledku toho k výbuchu. Ka¾dý rok v Európe zaèína 400 udalostí týkajúcich sa elektrostatických výbojov, ale mô¾u opatrne zabráni» pou¾ívaniu jednoduchých zariadení a technológií, ktoré sú úèinné a v¹eobecne dostupné.

Na zem vzdelaný a získal v priebehu priemyselných nádr¾í by mali by» kontajnery, cysternom poskytujú elektrostatické uzemnenie, elektrostatické alebo uzemnenie. V tesnej blízkosti miesta pou¾itia silné svorky alebo iné spoµahlivé spojenie chránené zariadenie s vhodne zvoleným kábla, ktorý je schopný riadi» elektrický náboj na normálnu zemniaci bod. Dôvod, preèo je zaujímavé mie¹anie uzemnená, vo výrobných linkách také bytosti sú laky, ¾ivice, farby, rozpú¹»adlá a výbu¹nín èasto nastane prípad, v ktorom spracúvania prvky, mie¹anie alebo kontajnery s týmito látkami, mô¾u by» potiahnuté viac vrstiev alebo hrdze. Vo vy¹¹ie uvedenom systéme oslabujú vytváranie terminálov alebo nové uzemòovacie metódy, ktoré pou¾ívajú podniky. Podµa smerníc ATEX zemniace svorky musia spåòa» rad po¾iadaviek pre vytvorenie zóny predstavuje riziko výbuchu. Nemô¾u by» pokryté materiálom vedúcim k vytváraniu iskier pri priamych podmienkach praxe.Pri nebezpeèných látkach s dobrým rizikom vznietenia a výbuchu sú potrebné pravidelné kontroly stavu dodávacej techniky na uzemnenie. Pri úspe¹nom vyu¾ívaní, výskyte korózie a mechanického po¹kodenia mô¾u vzniknú» nepravidelnosti a úniky systémov, v produkte prestane spåòa» svoju pozíciu. Ide o poslednú formu priamej hrozby pre zamestnancov a v¹etky zariadenia. Vïaka vývoju technológií je teraz èoraz be¾nej¹ie stretáva» sa so statickými uzemòovacími systémami, ktoré tvoria vstavaný systém riadenia. Sú vybavené indikátormi a zámkami na zabránenie vznieteniu.Musíme si uvedomi», ¾e pri vývoji technológií a výroby, v ére tlaku na rozvoj predaja a obratu, sa celá metóda skladá zo stále silnej¹ích a efektívnej¹ích výrobných metód. Zvý¹ený pohyb spôsobuje prirodzený nárast poètu generovaných elektrostatických nábojov, èo vedie k následným výbojom. Úloha a silu tohto èloveka pre najvernej¹ie výsledok ohrozuje bezpeènos» jeho.