Du evna choroba kri ovka

Du¹evné choroby èoraz viac postihujú Poliakov. Podµa ¹tatistík, ka¾dý ¹tvrtý krajan potýka s µah¹ími èi väè¹ích na mieste du¹evných chorôb. Preèo sa hanbíme po¾iada» o ochranu?

Du¹evné poruchy sa mô¾u sta» ka¾dému bez zmyslu na tvári, veku, vzdelaní, spoloèenskom postavení a mieste pobytu. Najpoèetnej¹ie problémy v psychologickej oblasti zahàòajú recidivujúcu úzkos», náhle paniky, poruchy pôsobenia stresu a navy¹e demenciu a depresívne tvary. Ak nemáte pocit, ¾e ste spokojní s tým, ¾e ste trpezliví fobiami, máte problémy so spánkom alebo stratíte spomienky, po¾iada» o odbornú pomoc. Ak vás osoba vo va¹om prostredí sleduje iným spôsobom, èo vás znepokojuje, sna¾te sa presvedèi» túto úlohu, aby ste zabezpeèili náv¹tevu psychiatra. Nepodceòujte znepokojujúce správanie.

Preèo sa nemá vyhnú» náv¹teve psychiatra? Je to ¹pecialista, pre ktorého µudská psychika nemá tajomstvá. Psychiatr je lekár, ktorý vás nebude posudzova» cez hranice va¹ich nedostatkov a problémov. Je osoba, ktorej kompetencie vám pomô¾u vráti» sa k správnemu ¾ivotu. ®i» bez strachu, stresu, pochybností a hanby. Náv¹tevy psychiatra nie sú predpokladom hanby, sú vzorom pre rôznych µudí, ktorí zápasia so správnymi problémami. Vïaka vysokej psychiatrickej starostlivosti sa rýchlo a rýchlo vráti do populárneho, normálneho ¾ivota.

Pomoc jej skúsených psychiatrov z Krakova je u¾itoèná pri chorobách a du¹evných poruchách. Vïaka úèasti na¹ich ¹pecialistov je podpora poskytovaná nielen chorým osobám, ale aj jej najobµúbenej¹ím.