Diskusne forum colposcopy

Kolposkopy sú optické misky, vynájdené v roku 1930, ktoré vykonávajú pre gynekologické prehliadky. Sú urèite presnej¹ie v mechanických testoch, preto¾e sú to digitálne zariadenia, ktoré majú mnoho jednoduchých vyhµadávacích funkcií.

prihlá¹kaV prvom rade je to nepochybne rýchlej¹ie. Ihneï po niekoµkých sekundách od zaèiatku testu pacient, kým jej lekár dostane výsledok, ktorý u¾ mo¾no interpretova». Okrem toho, pred chirurgickým zákrokom, na ktorý sa pacient odvoláva, mô¾e gynekológ vïaka tomu, ¾e máme kolposkopy, odobra» èas» miesta, ktoré má podstúpi» operáciu, aby mohol presne skontrolova», analyzova» a vyhodnoti», aké prognózy pre budúcu chirurgickú operáciu významne znamenajú , Kolposkopy sú v súèasnosti moderné zariadenia, ktoré sú kon¹truované v najlep¹ích továròach ¹pecializujúcich sa na výrobu zdravotníckych zariadení. Sú preskúmané a vzbudené v mnohých pokusoch, vïaka ktorým má kolposkopické vy¹etrenie a¾ 80% úèinnosti.

výskumV¹etky ¾eny by mali myslie» na na¹e zdravie. Na svadbu zaèínajú èasy, v ktorých ¾ijeme, písa» o súèasnom e¹te väè¹om vplyve. Sme obklopení mno¾stvom sociálnych kampaní, ktoré podporujú zdravý ¾ivotný ¹týl, zdravé stravovanie, ¹port, ale aj estetický výskum. Kampane vám neumo¾òujú hanbi» sa na vy¹etrenie prsníka alebo krèka maternice. Vïaka pravidelnosti pri uskutoèòovaní takýchto testov je mo¾né odhali» mo¾né riziko rakoviny a v malej fáze, alebo ak je ¹tádium extrémne pokroèilé hneï po zaèatí lieèby.