Daoovej pokladnice

Dòa 1. januára 2015 vstúpili do platnosti nové predpisy, ktoré výrazne roz¹írili pôsobnos» osôb vykonávajúcich ekonomickú kampaò, ktorá bude predmetom povinnej registrácie vo fi¹kálnej pokladnici bnet hack. Súèasný faktor si bude vy¾adova» veµa µudí kúpi» pokladòu. To nie je malá cena. Vzhµadom k tomu, predajcovia pokladni sú dobre vedomí, ¾e bez ohµadu na to, akú hodnotu, nájdete kupujúcich, nie je pravdepodobné, ¾e ni¾¹ie ceny. Urèite v tom èase sa vyznaèuje vysokými nákladmi pre podnikateµa, ktorý si zakúpi pokladòu. Viete v¹ak, ¾e podnikatelia, ktorí ho prvýkrát kupujú, sa mô¾u spoµahnú» na obrat nákupu pokladne?

Podµa èl. 111 ods. 4 osoby, ktoré vytvárajú zaznamenávanie prevádzky a vý¹ka dane splatnej z daòovej èiastky, mô¾u odpoèíta» od dane náklady vynalo¾ené na nákup ka¾dej daòovej pokladnice vo vý¹ke 90% svojej ceny, ale nie viac ako 700 PLN.Èo robi», aby ste dosiahli vrátenie nákladov na pokladòu? Daòovník v modernej slu¾be musí predlo¾i» písomné oznámenie, v ktorom bude informova» o poète kúpených daòových registraèných pokladníc. Predpokladá sa, ¾e je vedúcim príslu¹ného daòového úradu. Tak¾e to musí by» vykonané pred predajom predaného tovaru v pokladni, ktorý funguje. Pamätajte, ¾e ak prekroèíme túto sezónu, nedostaneme vám náhradu, tak¾e stojí za to sledova» èas. Upozoròujeme tie¾, ¾e ak máme len jednu registraènú pokladnicu, nepo¾adujeme, aby bola ponúknutá na individuálnom formulári - postaèí to na formulári týkajúcom sa oznámenia umiestnenia pokladne. Potom mô¾e by» zrejmé pripomenú», ¾e základom náhrady za nákup pokladne bude potvrdenie (alebo nový symbol nákupu. Nechajme ho.Ako naznaèuje otázka náhrady nákladov na pokladnièné registraèné pokladne za úspech daòových poplatníkov DPH? Spomeòme si, ¾e daòoví poplatníci z DPH sú schopní vyrovna» nákup pokladníc len v daòovom priznaní za obdobie, v ktorom zaèali zaznamenáva» tr¾by z daòovej sumy. Daòový poplatník DPH, ak sa odhaduje mesaène, mô¾e tvori» 25% (hoci nie viac ako 175 PLN dane zverenej na úèet, vo forme, keï existuje prebytok dane zaplatenej po splatnosti. V obdobnej situácii mô¾e platiteµ DPH poèítaný v ¹tvr»roènom poradí zohµadni» 50% sumy, ktorá sa má vráti», ale nie vy¹¹ia ako 350 PLN.