Civilny rozvod a kmotr

https://neoproduct.eu/sk/psorilax-efektivne-riesenie-symptomov-psoriazy/

Ka¾dý rok sa tisíce man¾elstiev kvalifikujú na rozchod bez toho, aby sa sna¾ili zachráni» vz»ah. Keï sme sa narodili, ¾e nás niè nesúvisí, vyberáme pohodlné rie¹enie, ktoré je rozvodom po dohode strán. V¹etko sa dá urobi» do pol hodiny a v skutoènosti sme tie¾ nezávislí a mô¾eme sa vráti» spä» do obehu. Väè¹ina rozvodov prichádza na tváre, ktorých man¾elstvo je lacnej¹ie ako pä» rokov stá¾e. Problémom je, ¾e sa nezaoberáme ka¾dodenným ¾ivotom, ktorý musíme poèíta» s inou osobou. Mali by sme sa stretnú» aspoò èiastoène, vypracova» kompromis vo vz»ahu.Majú rastúce man¾elstvá v¾dy musie» ís» na rozvod? Samozrejme, ¾e nie. Svadobné poradenstvo je význam, kde nájdeme slu¾bu a veµa odpovedí na trápiace otázky. Poèas náv¹tevy hrá terapeut úlohu mediátora, ktorý nás nauèí hovori», cíti» a bojova» za to, èo nás spája. Najèastej¹ím dôvodom na¹ich zlyhaní sú komunikaèné problémy, ktoré hovoria o rozdielnych potrebách partnerov v podstate sexu, výdavky na peniaze a výchove detí. Nie bez miesta je skutoènos», ¾e druhú polovicu dobre nevieme. V takom prípade vykonávame nekompatibility.Alebo skôr, nev¹imli sme si takéto správanie, ktoré nás dnes ob»a¾ujú a frustrujú a pri¹li sme, keï sme boli spolu úplne prirodzeným spôsobom. Ako sa µudia zvyèajne menia a cieµ je tie¾ predmetom tohto procesu a niekedy sa na¹a pripútanos» k partnerovi jednoducho mení na konci strateného dôvery. Bohu¾iaµ v Poµsku stále pretrvávajú stereotypy, ktoré dokazujú, ¾e man¾elská terapia je ¹koda a neprirodzený prírastok, ale nemô¾eme sa vyrovna» sami. Tak¾e tam je zlý kruh, ktorý èasto zaobchádza s priamym finále v rozvodovej miestnosti.