Chlamydia neplodnosti

Rozhodli ste sa so ¾enou, aby ste po¾iadali o die»a? To je skvelé! Po niekoµkých mesiacoch neúspe¹ných pokusov v¹ak ka¾dý dostane nepríjemnú my¹lienku: "a ¾e doplnok je so mnou zle?". V takýchto prípadoch to nestojí za to obáva», a len ís» hµada» plodnos». V prípade typov to bude skúsenos» so spermou, je úplne bezbolestná a mô¾e rozptýli» v¹etky pochybnosti.

Namiesto vyhµadávania na internete za "cenu výskumu spermií" jednoducho prejdite na najbli¾¹iu analytickú laboratóriu a podrobne zistite cenník a rozsah výskumu. Existujú rôzne typy takejto analýzy. Najdôle¾itej¹ie, alebo spermiogram, umo¾ní celkové zhodnotenie stavu spermy. V niektorých úspechoch staèí posúdi» kvalitu spermy a vylúèi» akékoµvek ru¹enie. Náklady na takúto ¹túdiu predstavujú takmer 100 PLN vo vz»ahu k laboratóriu, v ktorom to spôsobujeme. Zvyèajne sa niekoµko dní prenesie na úspechy.

V situácii, keï sa na¹li odchýlky od normy alebo ak sme diagnostikovaní niektorých porúch, stojí za to zvá¾i» zlo¾itej¹í výskum (tzv. CASA. Poèas týchto otázok sa vykoná podrobné hodnotenie morfológie spermií, ich èerstvos» sa odoberá a prítomnos» protilátok a úèinných leukocytov.

Zaujímavá otázka je tzv seminár, v ktorom sa okrem mnohých testov spermy vedú aj rady o fungovaní semenných vezikúl a prostaty. Nakoniec sú akceptované komplexné informácie o stave reprodukèného systému. Výskum je úspe¹ný aj vtedy, keï základné úspechy neposkytujú jednoznaènú odpoveï na to, èi je nieèo nesprávne.

Ako sa pripravi» na hµadanie spermy? Mu¾ najmenej 5 dní pred vyhµadávaním musí odstráni» akúkoµvek fyzickú aktivitu, poslednú z oboch masturbácií. Stojí za to, ¾e v súèasnosti nemáte ¾iadne zmeny vo va¹ej strave alebo aktivite. Úèastník je jasný - ¹týl výskytu má ¹pecifický vplyv na skupinu spermií a akékoµvek zmeny pred testom mô¾u fal¹ova» svoj produkt.

V deò testu predpokladáme laboratórium, kde navrhujeme na¹e mo¾nosti. Potom získame kontajner na spermie. Vo väè¹ine laboratórií sa na pracovisku nachádza viazaný materiál - vïaka tomu ¾ije 100% istota, ¾e je "nová" a správne ulo¾ená.