Bosch 9501 krajae

Krájaè, je posledný stroj pou¾ívaný na rezanie potravinárskych výrobkov. K dispozícii sú krájaèe nútené do jednotlivých typov výrobkov, ako aj univerzálne krájaèe. Takýto krájaè urèený pre jednotlivé typy výrobkov je napríklad krájaè mäsa alebo krájaè chleba.

Samozrejme, mô¾ete sa stretnú» aj s univerzálnym krájaèom, ktorý hµadá rezanie chleba aj údenín.Stojí za to ma» také pohodlie v priamej kuchyni. Po prvé preto, ¾e ceny takýchto krájaèov nie sú vysoké, ak investujeme do ¹pecializovaného zariadenia, ale keï vieme, ¾e to nie je v kuchyni nevyhnutné. Majetok z takéhoto stroja ¹etrí veµa èasu. Raòajky sa zvyèajne prijímajú ráno a samozrejme nezostáva veµa èasu. Rýchlej¹í systém je hádza» klobásu alebo chlieb do krájaèa, ako muèenie no¾om, ktorý nie je zvyèajne dobrý alebo vybraný pre tento typ potravinárskych výrobkov. Mnohí µudia, cez posledný, ¾e nie sú také jedlo v budove vzda» kompletný s nákupom chleba v plnej vý¹ke. Berú nabrúsený chlieb. Musíte si uvedomi», ¾e v¾dy je tento chlieb takmer èerstvý ako celý. Pri kúpe celého chleba ho mô¾eme dosiahnu» v pekárni priamo z pece.Dôle¾ité je, ¾e v takomto krájaèi mô¾ete nezávisle regulova» ¹írku rezaných kusov. Sme si tie¾ istí, ¾e kusy skutoène vyjdú z rovnakej då¾ky. Rezanie obyèajný nô¾, ktorý nemô¾eme oèakáva». Èasto sú kusy na niektorých miestach ¹ir¹ie, v iných u¾¹ie a v súèasnosti nie sú tak silné, ako by sme chceli dosta». Mimoriadne významné je, ¾e sa s takýmto krájaèom manipuluje veµmi »a¾ko. Preto tu nie je ¾iadne zariadenie, pre ktoré potrebujeme in¹trukcie, inak nevieme, èo robi» s posledným. Keï vidíme takéto zariadenie, okam¾ite zistíme, ako to trvá. ®iadny záujem o pokyny alebo pomoc od tretích strán. Ïal¹ie tlaèidlá, ako je hrúbka rezu, sú teraz presne opísané na jednom krájaèi.Tak, ¾e taký krájaè je veµmi efektívny ¹týl pre zariadenie zarobi» v kuchyni. Stojí za to by» také vybavenie a èas a nervy.