Bezpeenosti a ochrany zdravia pri praci

Ka¾dá spoloènos» sa musí spýta» na bezpeènos» svojich zamestnancov. Najmä to má za následok spoloènosti, ktoré majú vo svojej vlastnej práci »a¾ké materiály. Zdravie a starostlivos» o µudí, ktorí chodia v takýchto podmienkach, by mal zamestnávateµ mimoriadne chráni».

"Nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 v súvislosti s minimálnymi po¾iadavkami týkajúcimi sa bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré súvisia s návrhom kona» v kontexte práce s výbu¹nou atmosférou" núti zamestnávateµa vyvinú» dokument o ochrane proti výbuchu. Toto sú nepochybne jediné podniky, v ktorých sú dané horµavé materiály, ktoré mô¾u pracova» s výbu¹nou atmosférou so vzduchom. Takéto látky mô¾u tie¾ obsahova» kvapaliny, plyny, rovnako ako jemne rozptýlené tuhé látky, t.j. prach.

Rhino correct

Pou¾ívaním nebezpeèných, horµavých látok, ktorým sú pracovníci vystavení, sa na prvom mieste zúèastòujú urèi» izby, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. Ak sú u¾ uvedené, mali by sa vz»ahova» na nariadenie ministra uvedené v kontakte.

To zodpovedá materiálom, ktoré by mal zamestnávateµ pripravi». V odseku 4.4 nariadenia sa uvádza, ¾e vykonáva úplné posúdenie rizika, ktoré je spojené s mo¾nos»ou výbu¹nej atmosféry v domácnosti. Existuje ten istý tzv "hodnotenie rizika", ktoré zahàòa okrem iného ïal¹ie prvky:

a pravdepodobnos» výbu¹nej atmosféry,b mo¾ný èas výskytu výbu¹nej atmosféry,c pravdepodobnos» ¾ivota a aktivácia zdrojov vznietenia, ako je elektrostatický výboj,d zariadenia, látky a zmesi pou¾ívané zamestnávateµom,mechanizmy medzi nimi a ich interakcie,e oèakávaná veµkos» vplyvu mo¾ného výbuchu.

Je tie¾ dôle¾ité bra» do úvahy susedné miestnosti, ktoré mô¾u by» akýmkoµvek spôsobom spojené s otvormi na potenciálne ohrozené oblasti, napríklad prostredníctvom vetrania. V podobe hrozby nebudú tie¾ pohodlné.

Po dokonèení úplného posúdenia rizika je zamestnávateµ povinný a v súlade s odsekom 7.1 nariadenia vytvori» dokument o ochrane proti výbuchu.

Dokument o ochrane pred výbuchom by mal pochádza» z niekoµkých dôle¾itých èastí, obsahova» zoznam vecí a vyhlásenia zamestnávateµa o povedomí o tom, ¾e na òom budú chcie» slová. Prvými prvkami dokumentu sú: zoznam potenciálne výbu¹ných atmosfér a zdrojov vznietenia, opis opatrení pou¾ívaných na zabránenie výbuchu, informácie o dátumoch aktualizácie dokumentov, opis horµavých materiálov, hodnotenie rizika výbuchu, mo¾né scenáre výbuchu a podporné dokumenty. Dokument o ochrane pred výbuchom by mal ma» aj grafické a systémové systémy.

Pri návrhu riadneho zostavovania dokumentácie, ktorá je vysoko vymenovaná, stojí za to èerpa» pomoc ¹pecialistov. Prevádzka a zdravie typov je najdôle¾itej¹ie a nezabudnite na to, ¾e sme správne posúdili riziko.