Baseo o planete zem

Atmosféra alebo plynová obálka, ktorá obklopuje planétu Zem, mô¾e ¾i» atraktívne pre nevýbu¹né alebo výbu¹né. Nevýbu¹ná sa poèíta v prípade, ak v òom nie sú ¾iadne výbu¹né látky, èo zabezpeèuje pou¾ívanie v¹etkých ¹tandardných produktov.

A príli¹ výbu¹ná, keï existujú faktory v úlohe plynu alebo prachu, ktoré mô¾u by» výbu¹né. Výbu¹ná atmosféra sa oznaèuje aj ako potenciálne výbu¹ná atmosféra.Urèenie zón nebezpeèenstva výbuchu sa vykonáva na základe klasifikácie na základe pravdepodobnosti a momentu výbu¹nej atmosféry. Tak¾e mô¾eme hovori» o horµavých plynoch, hmle alebo horµavých pároch alebo o horµavých kvapalinách.

Hromady plynov, hmly a výpary horµavých kvapalín prechádzajú do troch zón:- zóna 0 - sa vyznaèuje tým, ¾e je to priestor, v ktorom je výbu¹ná atmosféra obsahujúca horµavé látky vo forme plynov, hmly a výparov trvale alebo dlhú dobu,- zóna 1 - v ktorej sa tieto horµavé bázy vyskytujú, ale niekedy poèas správnej prevádzky,- zóna 2 - v ktorej sa poèas be¾nej prevádzky nevyskytuje výbu¹ná atmosféra a keï k nej dochádza - trvá krátky èas.

Na druhej strane horµavé kvapaliny rozli¹ujú tieto okresy ako:- zóna 20, - v ktorej sa výbu¹ná atmosféra vo forme oblaku horµavého prachu vyskytuje natrvalo alebo po dlhú dobu,- zóna 21 - v ktorej sa obèas spája oblak horµavého prachu poèas správnej prevádzky,- zóna 22 - v ktorej oblak horµavého prachu nedodáva pri be¾nej prevádzke a ak sa vyskytne - pova¾uje sa to len za krátky èas.

Výskyt zón nebezpeèenstva výbuchu vy¾aduje osobitné dodr¾iavanie noriem bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.