Anglicka priprava jedla

Aké nástroje pou¾ívate v na¹ej kuchyni? Alebo je ich koniec, ¾e nemô¾ete poèíta»? A ¾e vá¹ rozsah je obmedzený na desiatky týchto ¹peciálnych a veµmi u¾itoèných.Ka¾dá sebaúctivá milenka domu si ich musí pamäta» viac, aby sa pri príprave rôznych jedál rýchlo nesklamala jej krása, bez ktorej sa nebude vytvára» ïal¹ie jedlo.

Ako viete, najdôle¾itej¹ie sú krásne a ostré no¾e rôznych veµkostí s rôznymi zubami. No¾e, ly¾ice a vidlièky nám zvyèajne poskytujú jedlo, ale pravdepodobne pre nich nájdete iné vyu¾itie. Potrebujeme tie¾ misy a jedlá, v ktorých budeme schopní urobi» lahodné koláèe a jedlá. Zaujímavým prístrojom, ktorý by nemal chýba» vo va¹ej vlastnej kuchyni, je mixér. Poskytuje okam¾itú prípravu jedál a dezertov. Namiesto pou¾itia tradièného strúhadla stojí za to investova» do práce v kuchyni, ktorá pre nás bude èo najviac. To nám u¹etrí èas a stále premý¹µa o na¹ich rukách.V¾dy by sme mali polo¾i» hliníkovú fóliu. Na¹e jedlo zostane dlh¹ie èerstvé a prísady v chladnièke sa nebudú navzájom mie¹a». ©iroká doska je skôr uvedenou zlo¾kou v na¹ej kuchyni. Mô¾e by» tie¾ namontovaný ako stolová doska. Je to preto nový a dôle¾itý spôsob. Okrem tradièného rezania zeleniny mô¾ete získa» nové rezaèky zeleniny, èo nám u¹etrí èas. A pokiaµ ide o drvenie, je tie¾ potrebné ma» ¹»astný a silný nástroj na peeling. Durszlak mô¾e tie¾ ¾i» praktický ¾ivot, keï sa sna¾íme umy» cestoviny, ry¾u, zeleninu alebo iné drobnosti pre jej jedlo. Dobrá sada hrncov a panvíc, ktoré urèite nebudú horie», bude slú¾i» aj roky. Sitko, ktoré pridáme k poslednému, napríklad na vyèistenie múky z najobµúbenej¹ích èastí. Zároveò budem stá» za no¾nice, klie¹te, ktoré nám uµahèia zachytenie horúcich kúskov ¾ivota a otváraèov.Dobre zásobená kuchyòa je pýchou ¾enského domu. Tak¾e v òom sme znaèný èas a pripravujeme jedlá. Stojí za to sa stara» o kuchynský dekor, aby to vyzeralo pekne. Mali by sme v¹etko pou¾íva» pod jej rukou a stara» sa o jeho èistotu. Nie je to bezdôvodné, ¾e hovorí, ¾e kuchyòa má najlep¹iu zábavu.