Ako rozpozna negativne emocie a ako s nimi zaobchadza

V¹etci máme niekedy hor¹ie èasy v byte, niekedy depresívne alebo znepokojujúce. Èasto sú také nálady výsledkom zlých a stresujúcich udalostí v na¹ich akciách, na ktoré nemáme vplyv. Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - mô¾e existova» toµko dôvodov pre psychickú chorobu. Je prirodzené, ¾e sa cítime ohromení, depresiami a »a¾kos»ami pod vplyvom týchto foriem. Takýto stav by v¹ak mal skôr alebo neskôr prejs» èasom. Ako riadi», ak sa naozaj nestane?

Cítite sa neustále depresívne a ohromené, zlé stavy sú neustále tý¾dne? Zaèínate stráca» vz»ahy s podobnými alebo zanedbáva» svoje ciele? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa uzdravuje. Niekedy by sme mali získa» profesionálnu pomoc - v poslednej dobe to nie je zlé. Keï úèinky negatívnych udalostí prevezmú starostlivos» o va¹u èinnos», mô¾e by» u¾itoèná klinika du¹evného zdravia.

V miestnosti, ako ambulantný du¹evnej práce a odborných certifikovaných lekárov (psychológ, psychiater, sexuológ, psychoterapeuta. Medzi ich postavy mô¾ete zaradi» profesionálnu pozornos» a pomoc. Na rozdiel od v¹eobecnej mienky tieto slu¾by nie sú lekármi, ale vyhradené pre ¾eny postihnú» veµká du¹evnou chorobou - naopak - tam by mala poda» správu ka¾dému, kto trvá dlh¹iu dobu s ¾iadnym du¹evným problémom v tomto odvetví - a to aj v prípade, ¾e príznaky nie sú príli¹ veµké. Neprehliadnutie zlého nálady sa mô¾e sta», ¾e budeme rozvíja» choroby, ako je depresia a neuróza. Výrazne zni¾ujú úèinok pacientov a napriek tomu sú v¹etky lieèebné, terapia mô¾e by» naozaj dlhá.

V dôle¾itom termíne na klinike du¹evného zdravia vytvoríte príle¾itos» na stretnutie s psychológa na konzultaènej schôdzi. Takéto stretnutie, na konci dòa, robí diagnózu, pomoc a odhodlanie ïal¹ích krokov, ako napríklad postúpenie psychiatra alebo psychoterapiu terapeuta.