2015 modna prehliadka v pousku

Na novej sobote bola predstavená prehliadka najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Podujatie prilákalo mnoho divákov, ktorí chceli vidie», èo dizajnéri vytvorili pre nadchádzajúcu sezónu. Medzi divákmi sme videli aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Rafinovaná show zostala na najkrat¹om mieste a v¹etko sa odohralo bez preká¾ok. Na povrchu sme mohli obdivova» modely predstavujúce nádherné letné, ruène vyrobené obleèenie. V ich práci boli pou¾ité len krásne a vzdu¹né tkaniny s reálnymi farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i reportéri mali radi vzdu¹né, farebné maxi sukne ¹iroké s háèkovaním. Okrem nich vzbudili re¹pekt aj èipky a romantické ¹aty, ako aj blúzka s volánkami a vy¹ívanými bikinami. Donedávna návrhári navrhovali pre ¾eny, okrem iného, pletené èiapky s rôznymi kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a krásnymi kvetmi.Po prehliadke bola pripravená aukcia krásnych svadobných ¹iat pripravených ¹peciálne na ïal¹iu príle¾itos». ©aty boli predané osobe, ktorá by chcela zosta» v anonymite. Okrem toho bolo vydra¾ených niekoµko odevov z najnov¹ej kolekcie. Príjmy zo súèasnej aukcie budú oznaèené ako domáci sirotinec. Treba zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne správne a priateµské èiny. Jeho majitelia opakovane poskytovali vlastné práce na aukciách, aj keï bol predajný materiál dokonca náv¹tevou drahej továrne.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e posledná kolekcia sa dnes pripojí k obchodom zaèiatkom mája. Okrem toho, on oznámil, ¾e znaèka má online obchod otvorenie, v ktorom rôzne zbierky by boli populárne ako v stacionárnych obchodoch.Poµská odevná znaèka má nápoj medzi najväè¹ími výrobcami odevov v dosahu. V ka¾dej krajine je niekoµko tovární. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, v prvom zo ¹itých na mieru ¹itých krajèírov, ¹vadlí a architektov. Z èasu na èas táto popularita trénuje zbierky v slu¾bách u popredných poµských dizajnérov. Tieto zbierky majú toµko uznania, ¾e aj pred otvorením obchodu sú pripravené v dlhých radoch hneï od rána. Tieto zbierky miznú v tento ¹peciálny deò.Výrobky súèasnej jednotky z mnohých rýchlych rokov sú medzi zákazníkmi, ale aj v zahranièí, ako aj v zahranièí veµmi dôle¾ité. Keï o nej pí¹e, nehovorí o mnohých odmenách, ktoré dosiahla, ao tom, èo tieto úèinky vyu¾ívajú v najvy¹¹ej triede.

Zobrazenie obchodu: jednorazové obleèenie Wroclaw